FnB Franchise cung cấp kiến thức về nhượng quyền F&B dành cho các bạn đang muốn nhượng quyền thương hiệu F&B, hoặc xây dựng hệ thống nhượng quyền thương hiệu F&B.